Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 
 

Anvendelse:

 
1.1
Nedenstående salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviger ved skriftlig aftale mellem parterne.
 
 

Priser og betaling:

 
2.1
Kundens betaling sker i henhold til faktura fra HSV Partner Tarm ApS. Betaling for leverede varer forfalder 14 dage efter fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling er De som køber forpligtet til uden yderligere varsel eller påkrav fra vor side, at forrente vort tilgodehavende med 2,0% pr. påbegyndt måned.
 
2.2
Såfremt køber på tidspunktet for indgåelse af omstående købsaftale er i mora med betaling af forfalden ubetalt gæld til HSV·Partner forbeholder sælger sig ret til at sende leverancen i.h.t. nærværende aftale til køber pr. efterkrav. Det samme gælder såfremt køber er registreret i Ribers Kredit Information (RKI) eller hos anden autoriseret kreditoplysningsbureau.
 
2.3
Leveringsgebyr kan opkræves særskilt og er ikke inkluderet i prisen for de enkelte salgsgenstande.
 
2.4
Da HSV Partner Tarm ApS henvender sig primært til erhvervskunder, er alle priser netto dagspriser ekskl. moms. Dette fremgår af produktlisten, samt af produktsiderne. I indkøbskurven samt i købsflowet, vil momsen blive påregnet ordren.
 
2.5
HSV Partner Tarm ApS forbeholder sig ejendomsret på varen indtil den er registreret betalt.

2.6
Da HSV Partner Tarm ApS primært henvender sig til erhvervskunder, skal alle privatkundeordrer forudbetales ved kontooverførsel. Så snart betalingen er registreret, bliver varen sendt.

 

Relationer og returvarer:

 
3.1
Varer, der afvises af køber som værende uoverensstemmende med kontrakten, skal afvises ved skriftlig meddelelse til os umiddelbart efter modtagelse af varerne.
 
3.2
Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale herom og vil ved kreditering blive fratrukket min. 20% af prisen på varen afhængig af dens stand.
 
3.3
Der kan ikke rejses krav mod sælger på grund af mangler, beskadigelser eller bortkomst, medmindre der straks tilsendes os skriftlig meddelelse herom.
 
3.4
Beskadigede varer må under ingen omstændigheder returneres til os, medmindre vi har givet tilsagn herom.
 
 
 

Force majure:

 
4.1
Såfremt HSV Partner Tarm ApS på grund af krig eller andre uroligheder, brand, forsyningsvanskeligheder, arbejdskonflikter samt forhold, der i øvrigt falder ind under force majeure, forhindres helt eller delvist i at opfylde alle forpligtelser, kan HSV·Partner ikke drages økonomisk til ansvar herfor.
 
 
 

Købeloven:

 
5.1
Nærværende aftale er indgået på baggrund af reglerne for erhvervskøb i henhold til købsloven.